آينده سرمايههاي کوچک

1- علیرغم رکود پایدار و ابهاماتی که در زمینه رشد اقتصاد و صنعت وجود دارد، یک نکته بدیهی است و آن این که گام بعدی در زمینه اقتصاد با آنچه تاکنون بوده بسیار متفاوت خواهد بود. رکود برنامهریزی شده جهت جلوگیری از رشد تورم عنان گسیخته در سال گذشته، نقش خود را ایفا کردهاست و تداوم وضعیت موجود، قطعاً در برنامه دولت یازدهم نخواهد بود. اما اقدام برای ایجاد تحرک در بخش صنعت و اقتصاد، نیازمند تمهیداتی است که باید به آن توجه داشت. تغییرات در بخش تولید، نیازمند تکنولوژی و سرمایه است. البته نقش نیروی انسانی ماهر و متخصص نیز نباید مغفول بماند. شاید بررسی الگوی توسعه صنعتی دهه چهل بتواند تا حدی روشنگر باشد؛ شروع دوباره با مونتاژ. در این زمینه، هم بخش تولید میتواند با همتایان خارجی خود وارد مذاکره شود و همبخش تجارت. البته ناگفته نماند که سرمایههای کوچک در این مسیر نقشی نخواهند داشت، مگر آنکه استراتژی تجمیع را انتخاب کنند.

2- پیش از این نیز در صفحه سخن سردبیر به سپری شدن دوران سرمایههای کوچک اشاره شدهاست. در عصر رقابتهای فشرده و نفسگیر، سرمایههای کوچک قبل از همه از میدان بیرون خواهند شد. در تلاطم رقابتها، سرمایههای کوچک قایقهای کوچکی هستند که تاب مقاومت امواج بزرگ رشد و توسعه را نخواهند آورد، بنابراین بر سیاق گذشته، راه حل را در یکی شدن و بزرگ شدن سرمایهها میدانیم. البته کار گروهی، نیاز به آموزش و تمرین دارد و نیز راهبری صاحب دانش، متفکر، آگاه به اقتضائات جهانی و واقعیتها و نیازهای داخلی. شاید اتحادیهها با تمهیداتی بتوانند طلایهدار این حرکت باشند. در هر حال، برای پیشگیری از خسارتهای خانمان برانداز، باید دولت و زعمای بخش خصوصی، فعالتر ایفای نقش کنند. نشریه ابزار و یراق همواره کوشیده است که مشوق بههم پیوستن سرمایههای کوچک باشد. امروز نگاه تیزبین و هوشمندانه فعالین اقتصادی در بخش خصوصی به هماندیشی و تعامل با همتایان، میتواند مسیر اطمینانبخشی به آینده باز کند.

برای تحقق این تحول انتظار داریم دولت نیز نقش راهبردی خود را ایفا کند. به امید روزی که سرزمینی آباد، مولد و سعادتمند داشته باشیم.

آخرین ویرایش در 1396/05/21

Share this article

About Author

Sheikhi

درباره نشریه

نشریه ابزار و یراق، نخستین ماهنامه در زمینه صنایع مرتبط با ابزار و یراق کشور ، در تاریخ 90/4/27 طبق مجوز شماره ثبت 90/10407 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،فرصتی یافت تا پا در وادی رسانه های مکتوب کشور بگذارد. گروهی از روزنامه نگاران ،طراحان ،هنرمندان و فعالان رسانه ای، در این زمینه ، سنگ بنای حرکتی را نهادند تا اولین نشریه تخصصی ابزارآلات صنعتی و یراق ها پا به عرصه فعالیت بگذارد.

عضویت خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه از ماهنامه الکترونیکی استفاده نمایید.